תנאי פרטיות


ICL מכבדת את פרטיותך ולכן מחויבת להגן עליה. ICL נותנת הצהרה זו בעניין פרטיות מקוונת על מנת שתהיה מודע למדיניות ולשיטות של ICL בתחום הפרטיות, ולבחירה שלך לגבי אופן איסוף המידע אודותיך והשימוש בו.
הצהרת פרטיות זאת חלה על כל אתרי האינטרנט והמתחמים שבבעלות ICL או המופעלים על ידה.

כללי
ההצהרה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחסת גם לנשים.
על הצהרה זאת ועל האתר יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בהצהרה ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסכמים בתל-אביב-יפו. ICL מנהלת את האתר ממשרדיה בישראל. ICL אינה אחראית למקרה שנעשה שימוש באתר ממדינה אחרת שאינה נותנת תוקף להצהרה זאת.

סוגי המידע שאנו אוספים
הצהרת פרטיות זאת חלה על מידע אישי ומידע לא אישי.
מידע אישי
מידע אישי הוא מידע הקשור בשמך. ICL עושה שימוש במידע אישי על מנת להבין טוב יותר את צרכיך ואת תחומי העניין שלך, ולספק לך שירות טוב יותר. אם תבחר לספק לנו מידע אישי, הוא ישמש אך ורק לצורך הקשר של ICL איתך. ICL לא תמכור, תשכיר או תחכיר את המידע האישי שלך לאחרים.
סוגי המידע האישי שתספק לנו בדפי אינטרנט שונים של ICL עשויים לכלול שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, זיהוי משתמש וסיסמאות, דרך מועדפת ליצירת קשר, רקע תעסוקתי, השכלה, תחומי העניין האישיים או המקצועיים שלך, נסיונך.
מטרת איסוף המידע האישי הינה שיפור האתר, התאמת תכניו לצרכיך ולתחומי העניין שלך, להודיע לך על עדכונים הרלבנטיים לגביך, ולאפשר לך גישה לחלקים באתר שהגישה אליהם מוגבלת לבעלי סיסמאות וחשבונות משתמש.
מידע לא אישי
מידע לא אישי הוא מידע אודות שימוש והפעלת שירות שאינו מקושר לזהותך. ICL אוספת ומנתחת מידע לא אישי על מנת להעריך את האופן שבו המבקרים משתמשים באתר ICL .
המידע הלא אישי שאנו אוספים עשוי לכלול את הדפים בהם ביקרת באתרי ICL , כתובות URL ייחודיות בהן ביקרת באתר ICL , סוג הדפדפן שלך וכתובת ה-IP שלך. רוב המידע הלא אישי נאסף באמצעות קובצי cookie ("עוגיות") או טכנולוגיות ניתוח אחרות. דפי האינטרנט של ICL עושים שימוש בעוגיות, באלומות אינטרנט (Web beacons) ובטכנולוגיות אחרות לצורכי ניתוח המידע ולשירותי התאמה אישית. השימוש בטכנולוגיות האמור לעיל אינו נעשה לצורך גישה למידע אישי שלך אלא לצורך סטטיסטיקה ודוחות על השימוש באתר ICL על חלקיו השונים.
כללי
לעיתים תעסיק ICL חברות צדדים שלישיים באספקת שירותים של עדכון האתר, דיוור ישיר או משלוח הודעות למנויי האתר. במקרים כאלה, נספק לאותן חברות את המידע הדרוש להן לאספקת השירותים ונאסור עליהן להשתמש במידע זה לכל מטרה אחרת.
המידע שלך עשוי להישמר בשרתים במדינת ישראל או לפי בחירת ICL , במדינה אחרת, ואתה מסכים מראש להעברת המידע למדינה אחרת לצורך שמירתו, בכפוף לכללי אבטחת המידע המפורטים בהצהרה זאת.

קישור לאתרים של צדדים שלישיים
לנוחיותך, עשויים אתרי ICL לספק קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. אם תיגש לקישורים אלה, תעזוב את אתר ICL . איננו מאשרים אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים או יוצרים מצגים כלשהם לגביהם. המידע האישי שאתה בוחר למסור לצדדים שלישיים בלתי קשורים ל- ICL אינו מכוסה על-ידי הצהרת הפרטיות של ICL . מומלץ לבדוק את מדיניות הגנת הפרטיות של כל צד שלישי לפני מסירת מידע אישי שלך. ישנם צדדים שלישיים העשויים לחלוק את המידע האישי הנמצא ברשותן עם ICL ; על שיתוף כזה חלה מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים.

הגנה על מידע אישי של ילדים
האתר מיועד בחלקו לציבור הרחב ובחלקו למשתמשים אשר קיבלו חשבון משתמש וסיסמא. ICL אינה אוספת במודע מידע אישי מילדים.

אופן השימוש במידע שלך
ICL עושה שימוש במידע האישי שלך על מנת לספק לך שירותים ועל מנת להבין טוב יותר את צרכיך ואת תחומי העניין שלך. אנו נשתמש במידע אודותיך על מנת להפנות אליך מידע רלבנטי, לענות על שאלות, ולעדכן אותך בדבר שירותים. מעת לעת אנו עשויים להשתמש במידע אודותיך על מנת להתקשר אליך לשם עריכת סקרים או לצרכים אחרים. אנו ניתן לך הזדמנות לבחור את ההעדפות הפרטיות שלך בנוגע להתקשרויות מסוג זה (ראה סעיף "העדפות הפרטיות שלך והבחירה לחלוק או שלא לחלוק את המידע"). מידע אישי הנאסף במקוון עשוי להיות משולב עם מידע שתספק ל- ICL באמצעות מקורות אחרים.
מידע לא אישי נאסף לצורכי דיווח אודות השימוש באתר ICL , ביצועי האתר ויעילותו. מידע זה משמש לשיפור האתר ותוכנו.

עם מי נחלוק את המידע שלך
ICL לא תמכור את המידע האישי שלך, לא תשכירו ולא תחכירו לאחרים. ICL לא תחלוק את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים למעט כאמור לעיל, אלא במענה לפניותיך או אם ICL תחוייב לגלות מידע אישי על-פי דין או צו של בית משפט. בעת מסירת המידע שלך תתבקש הסכמתך.
במקרה של מיזוג או שינוי מבנה של ICL או פעילותה, עשוי המידע האישי שלך לעבור לגוף הממוזג או הרוכש. היה ויתרחשו מיזוג או רכישה כאמור, תעשה ICL כל מאמץ סביר על מנת להודיע לך במקרה שתחלוק עם הישות המתמזגת או הרוכשת את המידע האישי שלך, כולו או חלקו, על מנת שתוכל להמשיך לשרתך.

העדפות פרטיות שלך והבחירה שלא לחלוק את המידע
ICL מאפשרת לך לבחור האם לקבל מגוון של מידע מהאתר. באפשרותך להירשם כמנוי על מנת לקבל מידע ושירותים ספציפיים מהאתר, שאינם זמינים למשתמשים מזדמנים. אנו נעשה כל מאמץ על מנת לכבד את העדפותיך.
ICL לא תעשה שימוש במידע אישי שלך למטרה אחרת מלבד זו שצוינה בעת שמסרת את המידע שלך. באפשרותך לקבל דיוור ישיר והודעות שיווקיות ככל שתהיינה. אנא ציין את ההעדפות שלך על ידי פנייה לפי פרטי "צור קשר" בסוף הצהרה זו.

המידע אודותיך וצדדים שלישיים
שירותים מסוימים של ICL קשורים לשירותים של צדדים שלישיים בלתי קשורים, וחלקם מציעים לך לחלוק הן עם ICL והן עם הצד השלישי את המידע האישי שהנך מספק. לא נחלוק את המידע האישי שלך עם אותם צדדים שלישיים אלא אם תבחר בכך.

הגישה למידע אודותיך ודיוקו
ICL שואפת לשמירה על דיוקו של המידע האישי שלך. אנו נספק לך גישה למידע שלך, ובין היתר נעשה מאמץ סביר לספק לך גישה מקוונת ואפשרות לשנות את המידע שלך. במקרה ש- ICL תסרב או לא תאפשר לך לתקן או להסיר נתונים שגויים אודותיך, תינתן לך רשות לערער על החלטת ICL . על מנת להגן על פרטיותך, אנו גם ננקוט צעדים סבירים לאימות זהותך, על ידי סיסמה וזיהוי משתמש, לפני שתינתן לך גישה למידע שלך.
בחלקים מסויימים של אתר ICL מוגבלת הגישה למשתמשים מסוימים בלבד, זאת באמצעות שימוש בסיסמאות ובאמצעי זיהוי אחרים.

אבטחת המידע האישי
ICL מחוייבת לאבטחת המידע שהנך מספק לה ולשם כך נקבעו על ידה נוהלים לאבטחת מידע. ICL משתמשת בטכנולוגיות ובנוהלים שונים לאבטחת המידע האישי שלך מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים.

שינויים בהצהרה זאת
יתכנו עדכונים להצהרת ICL בעניין פרטיות מקוונת. עדכונים יפורסמו באתר כעדכון למסמך זה בו נעדכן את תאריך העדכון האחרון המופיע בראש מסמך זה, כך שבכל עת תדע מהם התנאים העדכניים. עליך לבקר באתר מפעם לפעם על מנת לבדוק את ההצהרה המעודכנת, שכן היא המחייבת ממועד העדכון ואילך. על עדכונים מהותיים בהצהרה זאת תיידע אותך ICL על ידי פרסום הודעה מפורשת באתר ICL .

צור קשר
אם יש לך הערות או שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו, אנא שלח אותן לכתובת הבאה:
iclit@ilcargo.com

לראש הדף

© כל הזכויות שמורות 2007 ICL - Israel Cargo Logistics
דרונט בניית אתרים